,

સ્વવ્યવસ્થાપિત નેતૃત્વ

40.00

Description

સ્વવ્યવસ્થાપિત નેતૃત્વ (Swvyavasthapit Netrutva)

Additional information

Languages

Gujarati